zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mos2.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2024-03-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kolasińska,
anna.kolasinska@mos2.org.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek

Placówka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Kieleckiej 51a we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku A na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku B na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

MOS nr 2 nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy żadnym z dwóch budynków A i B.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń (poza kuchnią) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynków MOS nr 2 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zakładania psu asystującemu kagańca lub prowadzenia go na smyczy ze względu na przebywającą w budynku młodzież, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku dzieciom.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przy wejściach głównym znajdują się dzwonki, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

W budynkach nie ma windy, schody i korytarze spełniają normy szerokości, nie ma podjazdu dla wózków.

Data publikacji strony: 2024-03-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14