Szanowni Rodzice, Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 1.11.2019 r. Państwa dzieci będą objęte bezpłatną opieką stomatologiczną, finansowaną ze środków NFZ. Placówką realizującą opiekę jest:

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz.1078):

  1. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia są sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców;
  2. wykonywanie świadczeń ogólno stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego;
  3. do udzielenia świadczenia uczniowi, który ukończył 16 r. ż. wymagana jest zgoda rodzica oraz pacjenta;
  4. uczeń, który ukończył 16 r. ż., lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody rodzica (w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego);
  5. lekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18 r. ż. i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.