Historia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 powstał 01.09.2006, kiedy postanowiono połączyć dwie placówki: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 5 (dla chłopców) i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 (dla dziewcząt). W wyniku tej fuzji dysponujemy dzisiaj Szkołą Podstawową nr 86, która wraz z internatem dla 96 młodych ludzi (48 dziewcząt i 48 chłopców) współtworzą naszą placówkę.

Do placówki młodzież trafia na wniosek rodziców w oparciu o kontrakt zawarty pomiędzy wychowankiem a ośrodkiem normującym zasady jego funkcjonowania w placówce. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika niebędącego pracownikiem pedagogicznym.

Wychowankami Ośrodka są dziewczęta i chłopcy z zaburzeniami zachowania, nie tylko z Wrocławia, ale także z terenu całego kraju. Przyczynami dysfunkcji w ich prawidłowym rozwoju są głównie: niepowodzenia i opóźnienia szkolne, warunki środowiskowe, niewłaściwe oddziaływania wychowawcze, zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

Celem  nadrzędnym ośrodka socjoterapii jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy, w szczególności:

  • w realizowaniu obowiązku szkolnego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów
  • w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu rodzinnym i   społecznym
  • w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami
  • w eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzonego zachowania
  • w planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań.