Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, przy ul. Kieleckiej 51a, jest Placówką dla dziewcząt i chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, psychoedukacji oraz specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej. W skład naszej Placówki wchodzą dwa Internaty –oddzielny dla dziewcząt i oddzielny dla chłopców oraz Szkoła Podstawowa nr 86. Przebywają w nim wychowanki i wychowankowie z obszaru całej Polski (pierwszeństwo ma młodzież zameldowana na terenie Wrocławia). W Placówce funkcjonuje 8 stacjonarnych grup wychowawczych. Wychowanki i wychowankowi przyjmowani są wyłącznie na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Młodzież przebywająca w Placówce objęta jest pomocą pedagogiczną i psychologiczną.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w następujących etapach:

 1. Przebadanie dziecka

Pierwszym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do – właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka – poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby tam uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 1. Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki lub pedagogiem w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w internacie.

 1. Rozmowa wstępna

Po uzyskaniu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzgodnić z dyrekcją lub pedagogiem ośrodka termin rozmowy wstępnej. Celem rozmowy jest ocena sytuacji dziecka i rozeznanie, czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem oraz następującą dokumentacją: orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami i wynikami badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane, opiniami wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

 1. Przyjęcie do placówki

Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Pierwszeństwo przyjęcia ma młodzież, która zameldowana jest na terenie Wrocławia. Po 31 sierpnia, rozpatrywane są zgłoszenia kandydatów/kandydatek na uczniów/uczennice spoza terenu Wrocławia. W tym celu rodzic/opiekun prawny musi złożyć wniosek z prośbą o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu do Wydziału Edukacji bądź Starostwa odpowiadającemu miejscu zamieszkania kandydata/ki na ucznia/uczennicę. Kolejno wniosek ten przekierowywany jest do Wrocławskiego Wydziału Edukacji, który jeśli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami wystawia skierowanie.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
 • zaświadczenie o meldunku stałym,
 • świadectwo z ostatniej klasy,
 • wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka (proszę wydrukować ze strony ośrodka lub pobrać na miejscu w sekretariacie),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
 • karta zdrowia ucznia,
 • karta szczepień,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (WAŻNE: młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na zdiagnozowaną chorobę psychiczną bądź fizyczną potrzebująca specjalnie dostosowanych pomieszczeń nie jest przyjmowana do placówki)
 • opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,
 • opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

Wyposażenie ucznia/uczennicy do placówki

 • Środki higieny osobistej
 • multi testy (test na obecność środków psychoaktywnych )
 • 2 pojemniki na mocz
 • Test ciążowy (tylko kandydatki na wychowanki)
 • Odzież adekwatna do pogody
 • Piżama
 • Kapcie/klapki
 • Strój na w-f
 • Zeszyty
 • Przybory szkolne
 • Buty na zmianę
 • Proszek do prania
 • 3 maseczki ochronne
 • Środek do dezynfekcji rąk (małe opakowanie)

Procedura skreślenia ucznia/wychowanka z listy

Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić tylko w przypadku pisemnej rezygnacji rodzica/opiekuna z następujących przyczyn:

 1. w przypadku świadomego i celowego nagminnego łamania przez wychowanka regulaminu obowiązującego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.
 2. w przypadku cofnięcia zgody rodziców wychowanka o umieszczenie w palcówce na ich podanie;
 3. w przypadku ukończenia przez wychowanka 18 roku życia i nierealizowania obowiązku nauki;
 4. z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka;
 5. zmiana diagnozy zaburzeń wychowanka, na niekwalifikujące się do przyjęcia do placówki

Skreślenie wychowanka z powodów dyscyplinarnych, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji przez rodziców, jest poprzedzone:

 1. powiadomieniem rodziców / opiekunów prawnych o sytuacji wychowanka
 2. podjęciem działań zmierzających do poprawy zachowania wychowanka
 3. wyczerpaniem pełnego katalogu środków oddziaływań wychowawczych i dyscyplinujących

Po skreśleniu wychowanka z listy placówki pedagog przekazuje dokumentację do starostwa kierującego wychowanka do placówki i powiadamia o tym:

 1. rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
 2. szkołę rejonową, do której należy wychowanek ze względu na miejsce zamieszkania;
 3. organ prowadzący placówkę.