Ośrodek gwarantuje całodobową opiekę, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Staramy się pomóc wychowankom dotrzeć do swoich problemów i pomagamy w uporaniu się z nimi. Uczymy młodzież, jak osiągać dobre relacje z dorosłymi i rówieśnikami. Program nauczania dostosowujemy do możliwości ucznia. Jest możliwość promocji śródrocznych (2 lata edukacyjne w rok).

Pierwszy wyjazd do domu dziecko może uzyskać po minimum 3 tygodniach pobytu. Kolejne wyjazdy reguluje system motywacyjny oraz indywidualna sytuacja wychowawcza i rodzinna.  Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na piśmie, wychowanek/wychowanka będą mogli samodzielnie jeździć do domu (warunkiem bezwzględnym jest ukończenie 15 roku życia). Wybór formy realizacji wyjazdów do domu rodzinnego, to też element Państwa współpracy z naszą placówką.

Ważnym jest by Państwo mieli wgląd czy dziecko nie przywozi do domu przedmiotów nienależących do niego. Jest to istotne, ponieważ nasz regulamin nie zezwala wychowankom na wymienianie się oraz handlowanie przedmiotami osobistymi. Również nie zezwala na posiadanie przez dzieci przedmiotów znacznej wartości oraz niebezpiecznych.

Dziecko korzystające z wyjazdu do domu znajduje się pod Państwa opieką i to na Państwu spoczywa obowiązek dopilnowania, by w tym czasie syn/córka zachowywał/a w sposób akceptowalnie społecznie. Nad tymi obszarami pracujemy z młodzieżą w placówce i warto by było, żeby utrwalane były one w domu rodzinnym, w przeciwnym razie proces socjoterapeutyczny nie będzie przynosił oczekiwanych przez Państwa rezultatów. Wszelkie sygnały niepokojące prosimy przekazywać nam, celem zapobieżenia trudnym sytuacjom. Wychowankowie zobowiązani są do powrotu pomiędzy godziną 18.00 a 21.00 każdej niedzieli (godzina powrotu ustalana jest indywidualnie z wychowawcami).

Powrót wychowanka do placówki również musi odbywać się pod Państwa nadzorem, także w sytuacji, kiedy jest to powrót samodzielny. Należy dopilnować, by dziecko nie zabierało ze sobą drogiej odzieży i innych przedmiotów znacznej wartości, a także kawy, papierosów, alkoholu, środki odurzających, napoi energetycznych, kolorowych i gazowanych napoi oraz nadmiernej ilości słodyczy i niezdrowej żywności. Placówka promuje zdrowy i odpowiedzialny styl życia.

Co robić, kiedy dziecko nie może powrócić do placówki w terminie? Jeśli wynika to z jego choroby, należy o tym fakcie bezzwłocznie zawiadomić naszą placówkę telefonicznie.