System kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych

(Ośrodek Rozwoju Edukacji)

Zadanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755). System Kierowania Nieletnich do MOW i MOS funkcjonuje od 2004 roku.

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju. Zapewnia kompleksową współpracę pomiędzy wszystkim podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji, czyli:

 • starostami powiatowymi /instytucjami przez nich upoważnionymi
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie)
 • placówkami resocjalizacyjnymi i socjoterapeutycznymi resortu edukacji.

Podstawą jest system informatyczny działający w oparciu o:

 • System baz danych dotyczących poszczególnych placówek uwzględniający m.in. liczbę miejsc, płeć, typy szkół, specyfikę klas, języki obce, przedmioty zawodowe, etc.
 • Bazę danych dotyczącą nieletnich, wobec których wydano postanowienie o konieczności zastosowania środka w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym lub Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Od 1 września 2012 r. w skład młodzieżowego ośrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować MOS, który nie zapewnia całodobowej opieki wychowankom. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Rekrutacja:

 • na wniosek rodziców oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty;

Wg stanu na dzień 30.09.2014 roku w Polsce zgłoszonych w systemie jest 69 takich placówek, w tym:

 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla dziewcząt w normie intelektualnej – 6
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej – 29
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej – 27
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3

Od 31.03.2014 roku liczba Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii zgłoszonych w do centralnego systemu kierowania wzrosła o 1 ośrodek, dwa ośrodki nie prowadzą naboru w roku szkolnym 2014/2015. Do centralnego systemu nie są zgłaszane wszystkie funkcjonujące Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, według danych z SIO na dzień 30.09.2013 r. istniało 74 takich placówek.